fredag 5. oktober 2012

Finnes det en landsverneplan for forsvaranlegg fra etterkrigstida?

Det foreligger ikke etter det vi kjenner til, en samlet plan enda. Kun en "bit-for-bit-vurdering" etter hvert som anlegg skal selges/fjernes. På bakgrunn av dette ser det ut til at behovet for en samlet vurdering tvinger seg frem.  Det er sansynligvis derfor NF i fjor bestemte seg for å lage en verneplan del 2.

Ingeborg Diesen, seniorrådgiver i seksjon for kulturminne i Forsvarsbygg nasjonale festningsverk, har sendt oss denne redegjørelsen for Landsverneplan Fase 2:

"I GENERELL BESKRIVELSE AV PROSJEKTET LVP FASE II"

Forsvarsdepartementet har i Iverksettingsbrev (IVB) 2011 bestilt Landsverneplan for Forsvaret (LVP) fase II fra Forsvarsbygg (FB). NFV Rådgivning har fått oppdragsansvar for prosjektet. Målsettingen er ferdigstillelse innen utgangen av 2012, men mulighet for forlengelse i 2013 ansees nødvendig.

Arbeidet faller inn under Forsvarets sektoransvar og er å betrakte som en supplering av Landsverneplan for Forsvaret (2000) og en oppfølging av kgl.res. av 1.9.2006 ”Forvaltning av Statens kulturhistoriske eigedommar. Dette er også i tråd med Riksantikvarens tidligere anbefalinger til Forsvarsbygg.

Etterkrigstidens bygninger og anlegg ble siden de var i aktiv militær bruk kun i begrenset grad behandlet i Landsverneplan for Forsvaret (2000). NIKE-batteriene utgjør et  eksempel på anlegg fra den kalde krigen som ble vernevurdert siden de ble utfaset under landsverneplanarbeidet, se også forskrift om fredning av bygninger og anlegg i Landsverneplan for Forsvaret av 6.5.2004.

Flere anlegg fra perioden er som resultat av moderniseringen av Forsvaret nå i prosess med å avhendes. Anleggene skal sikres og avhendes etter hvert.  For å sikre en rask og forsvarlig kassasjonsbehandling er det fordelaktig å gjennomføre en helhetlig vurdering av kulturminnene fra perioden. Forsvaret har i Landsverneplanen fra år 2000 et godt eksempel på hvor verdifull en slik vernevurdering er for en forutsigbar og kostnadseffektiv avhendingsprosess – samt for et bedre grunnlag for Riksantikvarens vernevurderinger. Pr i dag har FB gjort et forberedende arbeid med ”møllposeanlegg” i tilknytning til kassasjonssaker gjennomført av FB/Skifte Eiendom, hvoretter fire anlegg fra perioden skal fredes etter kulturminneloven hhv Bolærne, Herdla og Meløyvær fra Kystartilleriet samt deler av Frøy-linjen fra Hæren.

Omfanget av det som nå skal vurderes forstås som ”EBA” (Eiendom, Bygg og Anlegg) fra perioden 1945-2000 som ikke ble vernevurdert i Landsverneplan for Forsvaret. Prosjektet tar i utgangspunktet sikte på å kartlegge og vernevurdere alle anlegg fra alle forsvarsgrener inkludert kommunikasjonssystemer dog med mulighet for unntak av ”typer” som ikke ansees spesielle for Forsvaret.»


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar