onsdag 3. november 2010

Skjerstad oppvekstsenter skal lete fram og dokumentere "Historier fra den kalde krigen"

Anne-Margrethe Brekkan fra Skjerstad Oppvekstsenter presenterer prosjektet for elevene

Som en del av historieundervisningen om den kalde krigen vil 10.klasse ved Skjerstad Oppvekstsenter gjennomføre et prosjekt der elevene undersøker Skjerstad kommunes rolle under den kalde krigen. Det ble i denne perioden bygget et stort radaranlegg på fjellet Klettkoven i kommunen.

Skoleprosjektet i Skjerstad vil inngå som en del av Norsk Luftfartsmuseums arbeide med å samle inn ”historier fra den kalde krigen”. Dette vil i hovedsak være intervju med, eller skriftlige beretninger fra, personer som deltok, vokste opp, eller på annen måte har minner og erfaringer fra den kalde krigens periode. Disse muntlige og skriftlige historiene vil bli et viktig bidrag til museets fremtidige forskning på og utstillinger om den kalde krigen.

Først på 1960-tallet førte byggingen av radaranlegget på Klettkoven til stor aktivitet i Skjerstad. Dette og den senere drift av anlegget, førte til stor tilflytting av militært personell. Skolens prosjekt går ut på å kartlegge konsekvensene dette fikk for dem som bodde i kommunen. Eleven står helt fritt i formulering og avgrensning av oppgavene og de tema som tas opp. I utgangspunktet er det meningen å gjennomføre intervju, og kanskje videoopptak, av informanter fra kommunen. Ansatte ved Norsk Luftfartsmuseum bidrar med lydopptaksutstyr og faglig råd/veiledning i den grad skolens lærere finner dette nødvendig.

Når prosjektet er sluttført vil Norsk Luftfartsmuseum få kopi av innsamlet råmateriale, samt prosjektrapporter. Museet får også anledning til eventuelt å bruke resultatene i samarbeidsprosjekter (komparative studier) med andre europeiske museer og institusjoner. I tillegg til lokal presentasjon av prosjektresultatet har elevene mulighet for å legge ut hele eller deler av prosjektet, på Norsk Luftfartsmuseums internettsider http://www.luftfartshistorie.no/, denne bloggen og museets hjemmesider.

Skjerstad Oppvekstsenter regner med å starte det praktiske arbeidet i løpet av november 2010 og sluttføre det i løpet av våren 2011.

Elevene fra 10. klasse som skal samle inn historiene.
Lærere Hanne Liland, Tom Gustavsen og Ole Karsten Brekkan
(ikke tilstede i går), skal hjelpe og veilede elevene.

Ole Roger pettersen fra LMU presenterte http://www.luftfartshistorie.no/ som
en aktuell publiseringskanal for hele eller deler av historiene.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar